Statut Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”:

I. Postanowienia ogólne

 

Art. 1 Niniejszy statut reguluje działalność Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”, zwanego dalej „Kołem”.

 

Art. 2 Koło jest organizacją naukową studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

 

Art. 3 Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu, zwany dalej „WPiA”.

 

Art. 4 Koło działa przy Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych WPiA, zwanym dalej „Zakładem”.

 

Art. 5 Do celów i zadań Koła należy: a) poszerzanie wiedzy, wymiana poglądów oraz rozwijanie i tworzenie nowych koncepcji dotyczących prawa międzynarodowego publicznego, w szczególności prawa dyplomatycznego i konsularnego, b) popularyzacja wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu nauk pomocniczych c) inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu nauk prawnych i pomocniczych, d) współpraca z organizacjami zajmującymi się popularyzowaniem wiedzy prawniczej, e) integracja środowiska akademickiego.

 

Art. 6 Ust. 1. Koło realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez: a) organizowanie spotkań i warsztatów o charakterze naukowym, b) organizowanie pracy naukowej, w tym inicjowanie i prowadzenie tematów badawczych, c) inspirowanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami, zarówno działającymi przy Uniwersytecie, jak i poza nim, d) organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe w kraju i za granicą, e) organizowanie odczytów, konferencji, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych, f) rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i wychowawczej.

 

Ust. 2. Koło realizuje działalność w tym zakresie z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru prawa międzynarodowego, łącząc ją z naukami politycznymi, społecznymi i nauką o stosunkach międzynarodowych.

 

Art. 7 Organami Koła są Walne Zebranie i Zarząd.

 

II. Zasady członkostwa

Art. 8 Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Uniwersytetu.

 

Art. 9 a) Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Od decyzji Zarządu przysługuje w ciągu 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania, przesyłane na adres poczty elektronicznej Koła, składane na ręce członka Zarządu lub w sekretariacie Zakładu. b) Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.

 

Art. 10 Postanowienia Art. 9 nie dotyczą założycieli Koła, którzy stają się członkami z dniem wpisania Koła do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu.

 

Art. 11 a) Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła lub będąca autorytetem w dziedzinie prawa międzynarodowego. b) Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej.

 

Art. 12 Ust. 1. Członkostwo Koła ustaje wraz z: a) dobrowolną rezygnacją złożoną wobec Zarządu lub Walnego Zebrania, b) wykluczeniem z Koła mocą uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu lub co najmniej 10% członków Koła, c) skreśleniem z listy członków Koła uchwałą Zarządu w związku z trwałym brakiem uczestnictwa w działalności Koła, d) utratą statusu studenta Uniwersytetu, stwierdzaną w uchwale przez Zarząd.

 

Ust. 2. Rezygnację o której mowa w ust. 1 lit. a) składa się pisemnie, a fakt jej złożenia jest odnotowywany na deklaracji członkowskiej. 

 

Ust. 3 Uchwałę, o której mowa w ust. 1 lit. b), c) i d) przesyła się na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej. Ust. 4 Od uchwały podjętej w trybie ust. 1 lit b), c) i d) przysługuje wniosek do Walnego Zebrania o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złożyć można w terminie 21 dni od daty przesłania uchwały w sposób określony w ust. 3. Podlega on rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Art. 13 Osoba wykluczona z Koła nie może ponownie zostać jego członkiem przez okres 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o jej wykluczeniu.

 

Art. 14 Prawa i obowiązki członka zwyczajnego: a) prawo udziału we wszystkich formach działalności Koła, b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła, c) obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, d) obowiązek wykonywania uchwał władz Koła.

 

Art. 15 Prawa i obowiązki członka honorowego: a) prawo uczestnictwa we wszystkich pracach Koła z głosem doradczym, b) obowiązek przestrzegania Statutu.

 

III. Walne Zebranie

 

Art. 16 Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, które tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Koła.

 

Art. 17 Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

 

Art. 18 Ust. 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa przynajmniej raz w trakcie roku akademickiego, a ponadto na wniosek: a) Zarządu Koła, b) 1/3 zwyczajnych członków Koła.

 

Ust. 2. Walne Zebranie nie może się odbyć później niż 21 dni od daty przedłożenia wniosku Prezesowi.

 

Ust. 3. W przypadku nie dotrzymania terminów przewidzianych w ust. 1 oraz ust. 2 prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje każdemu członkowi Zarządu.

 

Art. 19 Informacje o zwołaniu Walnego Zebrania, wraz z jego programem, Zarząd Koła przynajmniej na tydzień przed zebraniem wywiesza na tablicach informacyjnych WPiA oraz przesyłając na adres e-mail każdego członka podany w deklaracji członkowskiej.

 

Art. 20 Ust. 1. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Koła lub inny wyznaczony przez niego członek Zarządu.

 

Ust. 2 Obrady Walnego Zebrania prowadzi przewodniczący zebrania, wybrany przez Zarząd spośród swojego grona lub, na wniosek uczestnika zebrania – członka Koła, osoba wybrana zwykłą większością głosów wszystkich uczestników zebrania.

 

Ust. 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 

Ust. 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. Na wniosek członka Koła głosowanie można utajnić, o czym decyduje przewodniczący Zebrania.

 

Art. 21 Walne Zebranie: a) określa główne kierunki działania i rozwoju Koła, b) uchwala zmiany w Statucie Koła, c) wybiera i odwołuje Zarząd Koła, d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Koła, e) rozpatruje sprawy wnoszone pod obrady przez członków Koła.

 

IV. Zarząd Koła.

 

Art. 22 Bieżącą działalnością Koła kieruje Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem.

 

Art. 23 Ust. 1. Zarząd Koła: a) realizuje uchwały Walnego Zebrania oraz składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu na koniec kadencji, b) utrzymuje kontakty z władzami Uczelni i opiekunami naukowymi, c) opracowuje projekty planów działania Koła, d) prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności Koła, e) podejmuje decyzje w sprawie wydatkowania funduszy powierzonych Kołu, f) reprezentuje Koło na zewnątrz, g) podejmuje inne czynności związane ze statutową działalnością Koła, h) zwołuje i organizuje posiedzenia Walnego Zebrania, i) przyjmuje nowych członków, j) prowadzi rejestr członków Koła.

 

Ust. 2. W celu realizacji obowiązków i kompetencji przewidzianych w ust.1., Zarząd wydaje postanowienia i uchwały oraz podejmuje inne czynności prawne. Ust. 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

 

Art. 24 Zarząd Koła liczy od 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

 

Art. 25 Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru członków Zarządu Koła spośród zwyczajnych członków Koła. Kandydata na członka Zarządu może zgłosić każdy członek zwyczajny.

 

Art. 26 Kadencja Zarządu rozpoczyna się w chwili powołania i trwa dwanaście miesięcy. Członkowie Zarządu pełnią obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.

 

Art. 27 Ust. 1. O odwołaniu Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań ze Statutem lub prawem decyduje Walne Zebranie uchwałą 3/5 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła.

 

Ust.2. Odwołanie zarządu może nastąpić na skutek: 1) Zaprzestania działalności przez okres 6 miesięcy. 2) Nie zwołania Walnego Zebrania w ciągu 14 miesięcy od wyboru Zarządu. 3) Nie zwołania Walnego Zebrania w trakcie roku akademickiego. 4) Nie dotrzymania terminu przewidzianego w art. 18 ust.2. Art. 28 Osoba zastępująca Prezesa dysponuje wszystkimi jego kompetencjami.

 

Art. 29 Oświadczenia woli w imieniu Koła mogą składać Prezes Koła lub inny, upoważniony przez Prezesa, członek Zarządu Koła. V. Opiekunowie koła. 

 

Art. 30 Opiekunem Koła zostaje pracownik Uniwersytetu, w wyniku przyjęcia zaproszenia Zarządu.

 

Art. 31 Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła. Zarząd Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej. Art. 32 Opiekun Koła powoływany jest na czas nieokreślony.

 

Art. 33 Dopuszczalne jest powołanie więcej niż jednego opiekuna Koła

 

VI. Fundusze koła 

 

Art. 34 Fundusze Koła są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie.

 

Art. 35 Za prawidłowe wykorzystanie funduszy Koła odpowiedzialny jest Skarbnik lub inny członek Zarządu, zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy członkami Zarządu.

 

VII. Przepisy końcowe

 

Art. 36 Statut Koła uchwala Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

 

Art. 37 W trybie określonym w art. 36 Walne Zebranie dokonuje zmian w Statucie.

 

Art. 38 Ust. 1. Rozwiązanie Koła następuje na skutek zaprzestania działalności statutowej przez okres jednego roku lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

 

Ust. 2. Decyzję o zakończeniu działalności Koła podejmuje Walne Zebranie drogą głosowania większością 3/4 głosów ogólnej liczby członków stałych Koła po konsultacji z opiekunem naukowym Koła.

 

Art. 39 Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła przez władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Znajdź nas na:
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now